Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol (The European Network of Hearlth Promoting Schools) je nastala kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (Urad za Evropo), Sveta Evrope in Evropske komisije.
Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami, med katerimi je bila tudi naša, priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt sta podpirali Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS pa je bil naš nacionalni podporni center. 
Z vključitvijo v projekt smo se zavezali, da  bomo upoštevali 12 kriterijev, ki so bili oblikovani v Evropski mreži zdravih šol:
1.    Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2.    Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
3.    Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4.    Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
5.    Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6.    Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7.    Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi  priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
8.    Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
9.    Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje vzgled za zdravo obnašanje.
10.    Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
11.    Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
12.    Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

V lanskem šolskem letu smo obeležili 20-letnico delovanja in ugotovili, da je projekt prerasel v način življenja in dela naše šole. S 1.1.2014 se je Inštitut za varovanje zdravja RS ter regijski ZZV-ji združili v enotno institucijo: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) z območnimi enotami. Izoblikovale so se strateške, posvetovalne in delovne skupine znotraj Slovenske mreže zdravih šol. V nacionalnem posvetovalnem odboru je tudi predstavnica naše šole.
Šolski tim dvakrat letno načrtuje in pregleda opravljene dejavnosti. Preglednice z načrtovanji in evalvacijo posredujemo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer pripravijo analizo opravljenega dela. 
Prisotni moramo biti na rednih regijskih srečanjih, ki so organizirana trikrat letno. Obravnavamo različne teme vezane na področje zdravja, informirajo nas o dogodkih in dejavnostih povezanih z zdravjem. Skupaj izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V letošnjem šolskem letu je rdeča nit DUŠEVNO ZDRAVJE.  Program srečanj  je poenoten na nivoju države.

Termin   Spletna povezava
oktober – november 2014 Izboljševanje duševnega zdravja www.nijz.si/e-gradiva/šolsko okolje
februar – april 2015 Program To sem jaz www.tosemjaz.net
maj – julij 2015 Ko učenca/učitelja strese stres www.nijz.si/e-gradiva/duševno zdravje

     

Letos smo se vključili v  Pilotni projekt SPODBUJANJE ZDRAVE PREHRANE IN GIBANJA DRUŽIN SKOZI ŠOLSKO OBDOBJE. Nosilec je NIJZ, OE Murska Sobota. Ciljna skupina so  učenci 6. razreda in njihovi starši. 
Cilj projekta je spodbuditi otroke in odrasle k bolj zdravemu načinu življenja s poudarkom na zdravi prehrani in telesni/gibalni dejavnosti.
Zainteresirani starši bodo vsak teden dobili na e-naslov zanimiva gradiva o zdravi prehrani in telesni dejavnosti, vključno s kuharskimi recepti za zdrave jedi. Pričetek pošiljanja bo ob Svetovnem dnevu hrane, 16. 10. 2014. Vsak razred mesečno izdela tematski stenski časopis, ki izhaja iz posredovanih e-vsebin. Na koncu bo izdelana tematska e-publikacija goriške mreže ZŠ (NIJZ).