Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Delo z nadarjenimi

Vsebina:

Koncept odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v OŠ

Seznanitev staršev o prepoznani nadarjenosti (pisno)

Ponujene dejavnosti:

1. Dodatni pouk zgodovine

2. Zgodovinska ura

3. Kemija nekoliko drugače

4. Geografija nekoliko drugače

Koncept odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v OŠ
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ je bil sprejet na seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje že februarja 1999. Pripravljena je bila Operacionalizacija Koncepta odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v OŠ, kjer je jasno zapisano, da je skrb za nadarjene del programa šole, pomemben del njenega načrta in vizije ter pomembna naloga vodstva šole.
Nadarjeni učenci so tisti otroci, ki so v OŠ pokazali visoke dosežke ali potenciale na enem ali več področjih: splošno- intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področjuali psihomotornem področju. Le ti poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.
Samo odkrivanje nadarjenih učencev se začne že zelo zgodaj ob koncu prve triade, ko učitelj EVIDENTIRA UČENCE in napiše mnenje za učence, ki bi lahko bili nadarjeni.
Nosilec koordinacije nalog ter stopnje odkrivanja potencialno nadarjenih je šolski psiholog kot koordinator za delo z nadarjenimi.
Ta naloga poteka v prvi triadi ter tudi kasneje, če so bili učenci morebiti prej spregledani( na redovalnih konferencah običajno predlagamo nove učence). 
1.    KAZALNIKI NADARJENOSTI
–    INTELEKTUALNO PODROČJE ( bogato besedišče, dober spomin, uči se hitro in z lahkoto, veliko ve, spretno posplošuje, hitro razume nove pojme, takoj opazi podobnosti in razlike, zazna odnose)
–    USTVARJALNOST ( zelo radoveden,zanima ga veliko stvari, ima veliko idej, stvari vidi z različnih zornih kotov, ima originalne in nenavadne ideje, hitro uvidi posledice, si upa tvegati, je duhovit, ima smisel za humor, ima svoje mnenje)
–    IZPOLNJEVANJE NALOG, ZAVZETOST ( si postavlja lastne cilje in visoke standarde, intenzivno se posveča stvarem, ki ga zanimajo, ima številne interese, potrebuje malo zunanjih spodbud, vztrajen, si želi novih nalog, izzivov, energetsko dobro opremljen, prevzema odgovornost).

Učitelj oblikuje svoje mnenje na osnovi opazovanja znakov nadarjenosti, ki jih učenci pokažejo med rednim vzgojno-izobraževalnim procesom.

2.    SEZNANITEV IN PRIDOBITEV MNENJA TER SOGLASJA STARŠEV
Šolska psihologinja izpelje skupaj z razredničarko individualni pogovor s starši evidentiranega učenca, seznani ga  z mnenjem učitelja, ki je učenca evidentiral ali pa mnenjem RUZ, pridobimo njihovo mnenje o otroku ter podpis soglasja staršev za izvedbo postopka identifikacije in mnenje glede vključitve v dejavnosti izven pouka.
S pridobitvijo soglasja staršev za identifikacijo nadarjenosti šolska psihologinja prične voditi osebno mapo učenca( 95. Čl. Zakona o OŠ).
To nalogo izvede v drugem polletju četrtega razreda ali ob koncu katerega koli naslednjega šolskega leta.

3. IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV 
Nosilec je šolski psiholog. Učenci, ki so bili evidentirani in v kolikor starši soglašajo, so testirani s Testom intelektualnih sposobnosti in Testom ustvarjalnega mišljenja. Učitelji izpolnite Ocenjevalno lestvico nadarjenosti za učenca, ki je bil predlagan.
Učenec je prepoznan kot nadarjen, če je vsaj na enem od meril dosegel zahtevan nadpovprečen rezultat. Koncept predvideva prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela za nadarjene učence z različnimi oblikami diferenciacije in individualizacije ter z različnimi didaktični,mi strategijami poučevanja. Na osnovi tega je možno v skladu z željami in interesi učenca ter s soglasjem staršev pripraviti zanj individualiziran program vzgojno-izobraževalnega dela.

Seznanitev staršev o prepoznani nadarjenosti (pisno)
Starše šolska psihologinja pisno obvesti o rezultatih testiranja in lestvice nadarjenosti.
Za učence druge in tretje triade, ki so bili identificirani kot nadarjeni, pa za vse tiste, ki tudi kažejo močan interes za določeno področje, pripravimo poseben obogatitveni program.
Ponudimo številne interesne dejavnosti ( Publikacija 2017/18), neobvezne predmete, dodatni pouk, izbirne predmete, sodelovanje na natečajih, tekmovanja, sodelovanje ali vodenje prireditev, projektne naloge, raziskovalne, prostovoljstvo, šolsko glasilo ŽVEČKALNIK….
V zadnji triadi imamo delavnice za nadarjene, ki so jim posebej predstavljene s strani učiteljev izvajalcev. 
V š.l. 2017/ 18 ponujamo posebej za tretjo triado  kemijsko delavnico, delavnico za krepitev Samopodobe, naravoslovno delavnico, zgodovinsko, delavnico Učenje za življenje in geografsko.
Za učence druge triade pripravlja naša multiplikatorka projekta Popestrimo šolo delavnice multisenzornega, asociativnega, lateralnega mišljenja ter delavnice Učenja učenja
( posameznikom ali manjšim skupinam).
Učili se bodo veščin uspešne komunikacije, javnega nastopanja in ciljne naravnanosti.

Ob koncu devetega razreda organiziramo tabor za nadarjene devetošolce in prostovoljce.
Ob koncu devetega razreda skupaj z učencem pomagamo izpolniti POROČILO O ODKRITI NADARJENOSTI, ki ga učenec odda na srednji šoli.

Še posebej smo pozorni na učno neuspešne nadarjene učence,nekateri potrebujejo pomoč pri razreševanju številnih stisk na socialnem področju, velikokrat so nerazumljeni s strani vrstnikov ali preobremenjeni z raznoraznimi aktivnostmi…ali pa perfekcionisti in rabijo mojo pomoč za zniževanje zahtev do samega sebe. Pogostokrat imajo nizko samopodobo, o sebi razmišljajo negativno.
Šolska psihologinja pripravi delavnice za sproščanje, avtogeni trening, dihalne vaje,  vaje za odpravljanje fobij, strahu pred nastopanjem….pred neuspehom! Delavnice se lahko izvajajo individualno ali skupinsko.

Ponujene dejavnosti

Dostopnost