Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Pravilnik o organizaciji in izvajanju interesnih dejavnosti

Na podlagi Zakona o osnovi šoli (Uradni list RS, št. 12/96 z dne 29.2.1996 in spremembe) in Koncepta interesnih dejavnosti v 9-letni osnovni šoli (Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2008), je svet zavoda OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica dne 29.9.2016 sprejel

Pravilnik o organizaciji in  izvajanju interesnih dejavnosti 
na Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira izven šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se urejajo postopek priprave seznama, prijava in izvajanje interesnih dejavnosti učencev OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica.

2. člen
(načelo učenčevega interesa)

Učenec ima možnost predlagati in se vključevati v interesne dejavnosti, ki izhajajo iz njegovega zanimanja.

3. člen
(načelo prostovoljnosti)

Učenec se prostovoljno odloči za vključevanje v interesne dejavnosti. Mnenje mentorjev in staršev ima svetovalno vlogo, nikakor pa izbor interesnih dejavnosti ne sme biti odločitev staršev oz. mentorjev.

4. člen
(načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti)

Učenec skupaj z mentorjem soustvarja oziroma prispeva k programu dela. Omogočena mu je aktivna vloga v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije interesnih dejavnosti.

5. člen
(načelo prehajanja)

Učenec ima možnost zapustiti interesno dejavnost, če ugotovi, da zanj ni ustrezna. Prav tako ima možnost izbrati drugo interesno dejavnost. Učenec ima pravico, da zapusti dejavnost, če meni, da ne izpolnjuje njegovih pričakovanj.

6. člen
(načelo vseživljenjskosti)

Učenec razvija svoje sposobnosti in spretnosti, ki so prvine vseživljenjskega učenja. Pomembno je, da se nauči »učiti se« in da ponotranji pozitiven odnos do učenja, hkrati pa ozavesti, da učenje nudi zadovoljstvo.

7. člen
(načelo povezovanja)

Interesne dejavnosti se lahko povezujejo z dejavnostmi razširjenega in obveznega programa v osnovni šoli, ki se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in pojasnjujejo. Interesi, ki jih posameznik razvija, lahko predstavljajo možnosti koristnega preživljanja prostega časa ter orientacijo nadaljnjega šolanja in poklicnega usmerjanja.

8. člen
(načelo sodelovanja)

Sodelovanje s starši in drugimi odraslimi prispeva k spoznavanju novih načinov komuniciranja, spodbuja odgovornost in spoštljivost do dela in ljudi. Učencu omogoča sodelovanje znotraj šolskega prostora, med šolami v kraju in v širšem družbenem okolju.

9. člen
(načelo (samo)vrednotenja)

Analiziranje in samovrednotenje skupnega in lastnega dela omogoča zavedanje in sprejemanje lastnih močnih in šibkih področij.

II. IZVAJALCI INTERESNE DEJAVNOSTI

10. člen
(izvajalci interesnih dejavnosti)

Interesne dejavnosti izvajajo učitelji zaposleni na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in zunanji izvajalci, ki ustrezajo pogojem za izvajanje interesnih dejavnosti.

Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti podpišejo s šolo dogovor o sodelovanju.

III. ŠOLSKI TIM ZA INTERESNE DEJAVNOSTI UČENCEV

11. člen
(člani  in naloge tima)

Tim za interesne dejavnosti učencev (v nadaljevanju: tim) sestavljajo učitelji in ravnatelj šole.

Glavne naloge tima so:
– zbiranje interesov učencev
– zbiranje in obravnava ponudbe učiteljev in prispelih vlog zunanjih izvajalcev za izvajanje interesnih dejavnosti učencev v tekočem šolskem letu
– priprava seznama interesnih dejavnosti za učence
– objava interesih dejavnosti, ki se bodo v tekočem šolskem letu izvajale

Oseba za stike z zunanjimi izvajalci je ravnatelj.

IV. SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

12. člen
(zbiranje interesov učencev in ponudba učiteljev)

Razredniki v mesecu maju izvedejo anketo v oddelku, s katero ugotovijo, katere interesne dejavnosti si želijo učenci v naslednjem šolskem letu. Nabor željenih dejavnosti oddajo ravnatelju.
Ravnatelj predstavi učiteljskemu zboru rezultate ankete in pozove učitelje k oddaji ponudbe za izvajanje interesne dejavnosti v naslednjem šolskem letu. 
Učitelji do 30. junija zapišejo naslov, kratek opis interesne dejavnosti, predvideno število ur, obdobje izvajanja ter ciljno skupino v skupni spletni dokument.

13. člen
(vloge zunanjih izvajalcev)

Rok za oddajo vloge zunanjih izvajalcev za izvajanje interesnih dejavnosti v naslednjem šolskem letu je 30. junij tekočega šolskega leta.

14. člen
(pogoji za izvajanje)

Ustrezno število učencev v posamezni interesni dejavnosti je odvisno od narave dela in materialnih pogojev šole. Interesna dejavnost se izvaja, če je dovolj prijavljenih učencev. Ravnatelj potrdi dokončen seznam interesnih dejavnosti.

15. člen
(seznam interesnih dejavnosti)

Tim oblikuje seznam interesnih dejavnosti, ki je na začetku šolskega leta objavljen v šolski publikaciji in na spletni strani šole.

Prvi šolski dan dobijo učenci informacijo o seznamu in načinu vpisa k interesnim dejavnostim v tekočem šolskem letu.

16. člen
(vpis učencev)

Učenci dobijo v šolski publikaciji prijavnice za interesne dejavnosti. Izpolnjene prijavnice oddajo razredniku do 15. septembra tekočega leta. Razrednik posreduje prijavnice mentorjem do 20. septembra tekočega leta.

Prijavnice za interesne dejavnosti, ki se začnejo že v septembru, učenci oddajo razrednikom do 5. septembra. Razrednik takoj posreduje prijavnice mentorjem.

Mentor do 30. septembra tekočega leta uskladi z učenci urnik in kraj izvajanja interesne dejavnosti in to vpiše v skupni spletni dokument.

Izjemoma se lahko učenci vpišejo v interesno dejavnost med šolskim letom v dogovoru z mentorjem.

17. člen
(seznam interesnih dejavnosti )

Do 10. oktobra tekočega leta tim objavi seznam interesnih dejavnosti z urnikom in krajem izvajanja na spletni  strani šole in in na oglasni deski.

Interesne dejavnosti se začnejo izvajati predvidoma s 1. oktobrom in se izvajajo predvidoma do 31. maja.
Posamezne dejavnosti lahko izjemoma začnejo prej ali se zaključijo kasneje v dogovoru z ravnateljem.

18. člen
(izpis učenca)

Učenec se lahko pri mentorju interesne dejavnosti izpiše in sicer pisno, s podpisom staršev in navedenim razlogom izpisa.

19. člen
(obvestilo o sodelovanju pri interesni dejavnosti)

Mentor vodi dnevnik interesne dejavnosti.

Učenec ob koncu šolskega leta prejme obvestilo o sodelovanju pri interesni dejavnosti, če je bil prisoten najmanj pri polovici ur.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

Učiteljski zbor je bil s tem pravilnikom seznanjen 6. junija 2016.

Ta pravilnik začne veljati s 1. oktobrom 2016.

Ravnatelj

Janez Kobe

Nova Gorica, 30. september 2016

Dostopnost