Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

 

V šolskem letu 2019/2020  obiskuje Osnovno šolo  Milojke Štrukelj Nova Gorica  804 učencev.

Osnovni  cilj pedagoškega dela strokovnih delavcev na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica  je razvijanje individualnih potencialov vsakega učenca v okviru kvalitetnega  pouka, ki ne temelji samo na pridobivanju znanja, kompetenc,  izkušenj in ustvarjalnosti,  ampak tudi na oblikovanju pozitivne samopodobe osebnosti mladega človeka. Da bi učenci odkrili in razvili svoje spretnosti in  sposobnosti, ponuja šola poleg rednega pouka  široko paleto izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki jih dopolnjuje bogato raziskovalno, ustvarjalno in projektno delo. Zato se pogosto veselijo uspehov svojih učencev na najrazličnejših natečajih, tekmovanjih in srečanjih.
OŠ Milojke Štrukelj je odprta širšemu okolju, sodeluje z različnimi institucijami, organizacijami in društvi ter se vključuje v številne projekte. Med prvimi v Sloveniji se je pridružila evropski mreži Zdravih šol in promovira zdrav način življenja in prehrane tudi v projektih Uživajmo v zdravju in Shema šolskega sadja.   Kot eko šola je izbrala  trajnostni odnos do življenja in okolja. Prijaznejše in kvalitetnejše medsebojne odnose gradi na smernicah Varne šole. Human poudarek življenju šole dajejo  številni prostovoljci in dobrodelne prireditve.
OŠ Milojke Štrukelj si nenehno  prizadeva za  dvigovanje kakovosti pouka in  smiselno  vključuje informacijsko komunikacijske tehnologije v okvir sodobne šole tudi s pomočjo  projekta SIO 2020. Bogate mednarodne  izkušnje medkulturnega dialoga  iz projektov Comenius in Erasmus + vnašajo v vsakodnevno šolsko življenje. Zaradi velikega števila učencev priseljencev iz drugih držav je šola vključena v projekt Izzivi medkulturnega sodelovanja. Raznolike dejavnosti za učence in učitelje ponuja tudi projekt Popestrimo šolo. V zadnjih letih se najboljši učenci preizkušajo na svetovnem tekmovanju znanja The World Scholar’s Cup in s tekmovanj na Tajskem, v ZDA,  Vietnamu, Maleziji in Kitajski so prinesli medalje in pokale. Kulturni utrip šole zaznamujejo številne odmevne prireditve, gledališke predstave, likovna ustvarjalnost in zborovsko petje. Šolska knjižnica ponuja  poleg bogate izbire knjižničnega gradiva  tudi številne dejavnosti, ki spodbujajo široko razgledanost učencev. Ena najbolj priljubljenih je prav tekmovanje za  TV-kviz Male sive celice, ki ima na naši šoli že 22-letno tradicijo. Učenci se srečujejo  s slovenskimi in tujimi literati in ustvarjalci. Dolgoletna prizadevanja za dvig bralne kulture se kažejo v številnih bralcih za slovensko, angleško in italijansko  bralno značko, kar nadgrajujejo v projektu Rastem s knjigo.
Šola je prepoznavna tudi po svoji bogati in uspešni  športni aktivnosti, ki je svoj razmah doživela v novi telovadnici, kjer organizirajo številna šolska športna tekmovanja na lokalni,  državni in mednarodni ravni.  Ponosni so na izvrstne rezultate svojih športnikov.
Zapisala Boža Peršič

Šolsko leto 2019/20

Število učencev Centralna šola Podružnična šola Skupaj
prvo triletje / 251 251
drugo triletje  251 52 303
tretje triletje 250 /  250
Skupaj 501  303  804

 

Dostopnost