Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

V šolskem letu 2014/2015  obiskuje Osnovno šolo  Milojke Štrukelj Nova Gorica  693 učencev.

Osnovni  cilj pedagoškega dela strokovnih delavcev na  šoli  je razvijanje individualnih potencialov vsakega učenca v okviru kvalitetnega  pouka, ki ne temelji samo na pridobivanju znanja, kompetenc,  izkušenj in ustvarjalnosti,  ampak tudi na oblikovanju pozitivne samopodobe osebnosti mladega človeka. Da bi učenci odkrili in razvili svoje spretnosti in  sposobnosti, ponuja šola poleg rednega pouka  široko paleto izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki jih dopolnjuje bogato raziskovalno, ustvarjalno in projektno delo. Zato se pogosto veselijo uspehov svojih učencev na najrazličnejših natečajih, tekmovanjih in srečanjih.

OŠ Milojke Štrukelj je odprta širšemu okolju, sodeluje z različnimi institucijami, organizacijami in društvi ter se vključuje v številne projekte. Med prvimi v Sloveniji se je pridružila evropski mreži Zdravih šol in promovira zdrav način življenja in prehrane v projektih Zdrav življenjski slog in Shema šolskega sadja.   Kot eko šola je izbrala  trajnostni odnos do življenja in okolja. Prijaznejše in kvalitetnejše medsebojne odnose gradi na smernicah Varne šole. Human poudarek življenju šole dajejo  številni prostovoljci.

OŠ Milojke Štrukelj si nenehno  prizadeva za  dvigovanje kakovosti pouka in  smiselno ter uspešno  vključuje informacijsko komunikacijske tehnologije v okvir sodobne šole. Bogate mednarodne  izkušnje medkulturnega dialoga  iz projektov Comenius že vrsto let nadgrajuje in razvija  v projektu  Evropska vas. Zaradi velikega števila učencev iz drugih držav izvaja šola program Uspešno vključevanje otrok priseljencev v okviru projekta Medkulturnost. Kulturni utrip šole zaznamujejo številne odmevne prireditve, gledališke predstave, likovna ustvarjalnost in zborovsko petje. Šolska knjižnica ponuja  poleg bogate izbire knjižničnega gradiva  tudi številne dejavnosti, ki spodbujajo široko razgledanost učencev. Učenci se srečujejo  s slovenskimi in tujimi literati in ustvarjalci. Dolgoletna prizadevanja za dvig bralne kulture se kažejo v številnih bralcih za slovensko, angleško, italijansko in eko bralno značko, kar nadgrajujejo s projektom Rastem s knjigo.

Šola je prepoznavna tudi po svoji bogati in uspešni  športni aktivnosti, ki je svoj razmah doživela v novi telovadnici, kjer organizirajo številna šolska športna tekmovanja na lokalni in državni ravni.  Ponosni so na izvrstne rezultate svojih športnikov. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica je za svoje delovanje prejela številna priznanja in dosežki njenih učencev dokazujejo, da je uspešna šola za življenje.

Zapisala  Boža Peršič

Šolsko leto 2017/18

Število učencev Centralna šola Podružnična šola Skupaj
prvo triletje / 289 289
drugo triletje  252 / 252
tretje triletje  248 /  248
Skupaj 500  289  789