Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Organi zavoda

USTANOVITELJ

Mestna občina Nova Gorica

ZAVOD UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Ravnatelj šole je g. Janez Kobe.

Pristojnosti ravnatelja, določene z 49. členom ZOFVI:

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 • organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
 • pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 • je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,
 • vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 • spremlja delo svetovalne službe,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
 • obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in dijakov,
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
 • določa sistemizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Štefan Krapše, Bojan Vodopivec, Jernej Podgornik), pet predstavnikov šole (Iris Mohorič, Ljubinka Popovič, Tanja Čutura, Hermina Ličen, Iris Kocijančič) in trije predstavniki staršev (Matej Valič, Dejan Kolšek, Barbara Modrijan).

Svet šole opravlja naloge, ki so določene in zapisane v ZOFVI-ju in ustanovitvenem aktu šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

STROKOVNI ORGANI ZAVODA so strokovni svet, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Strokovni svet (Zakon o zavodih; 44. člen)

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda,
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
 • daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti
 • opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.

Člani strokovnega sveta šole so vodje strokovnih aktivov, delavke šolske svetovalne službe (Irena Žorž-Kisilak, Liljana Sulič, Doris Lozej), vodja šolske knjižnice (Boža Peršič), vodja šolske prehrane (Flavijana Brecelj), pomočnici ravnatelja (Mojca Klinec, Teheira Leskovar Bolterstein) in ravnatelj (Janez Kobe).

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktiv šole je strokovni organ, ki ga vodi ravnatelj in opravlja naslednje naloge:

 • obravnava predlog Letnega delovnega načrta šole (organizacija dela, predlaga, obravnava in analizira razširjen program dela šole – projekti, natečaji, programi…)
 • obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
 • usklajuje merila za ocenjevanje,
 • usklajuje predloge strokovnih aktivov ter daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela,
 • obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol,
 • opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

VODJE STROKOVNIH AKTIVOV

 • 1. razred – Tina Jarc
 • 2. razred – Tanja Gulin
 • 3. razred – Neva Polanc
 • 4. razred –  Iris Mohorič
 • 5. razred – Tarin Turk Cink
 • podaljšano bivanje OŠ M. Štrukelj – Teja Žerjal
 • podaljšano bivanje PŠ Ledine – Nejka Podplatan
 • slovenščina – Barbara Markič Gerbec
 • glasbena umetnost/likovna umetnost/TIT – Andrej Minkuž
 • angleščina, italijanščina – Marina Rabzelj
 • geografija, zgodovina, DKE – Mirjam Florijančič
 • matematika, fizika –Petra Brankovič
 • kemija, naravoslovje, biologija, gospodinjstvo – Martina Bratuž
 • šport – Aleš Bremec
 • organizator informacijske dejavnosti – Suzana Harej
 • knjižnica  – Boža Peršič
 • šolska svetovalna služba – Irena Četina, Lilijana Sulič, Doris Lozej
 • pomočnici ravnatelja – Mojca Klinec, Teheira Leskovar Bolterstein
 • vodja šolske prehrane – Flavijana Brecelj
 • ravnatelj – Janez Kobe

SVET STARŠEV

Predsednica sveta staršev je ga. Brigita Tomažič.

Načrtujemo 2 do 3 sestanke SVETA STARŠEV, kjer bomo obravnavali:

 • pregled osnutkov uradnih dokumentov pred potrjevanjem na svetu zavoda,
 • sanacijski načrt šole,
 • vzgojno problematiko,
 • učno-vzgojne rezultate,
 • in se sprotno seznanjali in dogovarjali o realizaciji LDN-ja z vsemi ključnimi nalogami,
 • sodelovanje pri pripravi razvojnega načrta šole,
 • doslednost pri izvajanju vzgojnega načrta.

Člani Sveta staršev se bodo poleg načrtovanih sestankov po potrebi sestajali tudi sami. S tem želimo uresničiti partnersko sodelovanje s starši pri reševanju vzgojno-izobraževalne problematike.

Predstavniki sveta staršev v šol. letu 2021/22 so:

Osnovna šola Milojke Štrukelj – POŠ Ledine

RazredPredstavnik
1.  aRupnik Marjan
1. bDragan Svjetlanović
1. cSlavica Pekez
1.dTeja Divjak Budihna
2. aDušica Purkat
2. bMateja Kulot
2. cDibran Kabashi
2.dAdrijana Nježić
3. aTina Pahor
3. bMojca Koron
3.cBrigita Tomažič
4. aAna Raganzini
4. bEmina Sukanović
4. cMatej Valič

Osnovna šola Milojke Štrukelj – matična šola

RazredPredstavnik
5. aDejan Kolšek
5. bSlavica Simić
5. cTinkara Lampret Fakuč
5.dMartina Hladnik
6. aJosipa Peretić
6. bPetra Peršič Simčič
6. cTomaž Komel
6. dLucija Sila
7. aJanuša Stibilj
7. bMima Zadnek
7. cMojca Detiček
7.dTina Perhavec
8. aBarbara Modrijan
8. bPerko Suzana
8. cPolona Žigon
8.dKatja Bucik
9. aMateja Mislej
9. bMartina Murovec
9. cSara Novak

ORGANIZIRANOST UČENCEV

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Oddelčne skupnosti učencev se povezujejo v šolski parlament.

Dostopnost