Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Varno in spodbudno učno okolje

Projektni šolski tim: vodja Doris Lozej, ravnatelj Janez Kobe, Lilijana Sulič, Nina Rogelja, Teja Žerjal, Valentina Volk, Tarin Turk Cink, Mirjam Vuga.

Cilji: Udeleženci poglobijo zavedanje o pomenu dobre klime in počutja na ravni kolektiva in razreda, na ravni skupine in posameznika in okrepijo veščine vodenja razreda za dobro vključenost učencev in zmanjšanje vedenjskih težav. Izpopolnjujejo se v lastni časovni in vedenjski pismenosti (komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri učencih. Seznanijo se z razlogi neželenega vedenja učencev in urijo strategije za preprečevanje in za soočanje ( 4r in ABC model). Spoznajo protokol za ravnanje v primeru nasilja in razliko med nasiljem in konflikti. Osvojijo temeljne veščine moderiranja skupinskih procesov, ki jih preizkušajo v kolektivu med dvema srečanjema. Končni cilj pa je, da v svoji VIZ ustanovi podprejo sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja.

Šolski tim bo vsebine in veščine, pridobljene skozi module, širil na kolektiv in učence z namenom sistematičnega vpeljevanja varnega in spodbudnega učnega okolja na šoli.

Trajanje projekta: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Naš cilj je opolnomočiti učitelje pri premagovanju neželenega vedenja. Izpeljali bomo delavnice za učitelje na temo prepoznavanja in izražanja čustev znotraj sebe in pri drugih, vaje čuječnosti, vaje poslušanja, upravljanja s čustvi (empatija do drugih in do sebe, da znamo regulirati lastna čustva, da znamo usmerjati učence in nuditi podporo).

Skozi pogovor pomagamo učencem ozavestiti razloge za neželeno vedenje, okoliščine, sprožilce in skupaj z učencem poiščemo nadomestne strategije in vedenja. Pri tem učitelj sodeluje s svetovalnim delavcem.

Sooblikovanje razrednih pravil na začetku šolskega leta, seznanjanje s posledicami neupoštevanja le teh,  pravila naj visijo na vidnem mestu v razredu.

V vsakem oddelku razrednik izpelje vprašalnik Razredna klima na začetku in koncu šolskega leta in na podlagi rezultatov načrtuje delo z razredom.

Učencem v okviru razrednih ur omogočimo čim več priložnosti za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc. Na ravni šole imamo izdelan protokol postopanja ob pojavu izrazitih oblik neželenega vedenja. Pri tem moramo biti vsi na šoli maksimalno usklajeni v intervencijah in strategijah. V določenih primerih je nujna sistematična timska obravnava z načrtovanjem dolgoročne strategije vključno s starši in otrokom.

Dostopnost