Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Izzivi medkulturnega sobivanja

Projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, financiran s sredstvi Evropskega socialnega sklada

Trajanje projekta: 1. 7. 2016–30. 9. 2021

Izvajanje projekta: Neža Markočič (multiplikatorka)

Strokovna koordinatorja projekta: Mojca Jelen Madruša, učiteljica RP, Osnovna šola Koper

Administrativni koordinator projekta: mag. Mateja Štirn, Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte (ISA institut)

 

Konzorcij projekta: ISA Institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Srednja šola Jesenice, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola Grm Novo mesto, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

 

Program je namenjen otrokom priseljencem in njihovim družinam. Aktivnosti programa »Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja«:

Aktivnosti programa SIMS bodo usmerjene v :

 1. Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami:
 • uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju«,
 • začetni intenzivni tečaj slovenščine za učence priseljence, ki so prvo leto vključeni v šolsko izobraževanje v Sloveniji, po celi vertikali,
 • individualni program e-IP za otroke priseljencev v vrtcu in osnovni šoli ter pedagoška pogodba za dijake priseljence,
 • nadaljevalni tečaji slovenščine,
 • učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev,
 • dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev,
 • učenje slovenščine kot drugega jezika,
 • podpora pri učenju,
 • delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih,
 • prostovoljstvo med nami,
 • roditeljski sestanki »Medkulturnost v naši šoli/v našem vrtcu,
 • medkulturno druženje otrok in staršev,
 • prostočasne in počitniške priložnosti,
 • učitelj zaupnik,
 • interaktivna šola slovenščine,
 • šolske prireditve in dogodki za krepitev medkulturnosti,
 • razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in aktivacija večinskega prebivalstva.
 1. Usposabljanje strokovnih delavcev, lasten profesionalni razvoj multiplikatorjev in druge spremljajoče strokovne aktivnosti:
 • Program dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja
 • Pravno-formalne podlage pri vključevanju otrok priseljencev v osnovne šole
 • Pravno-formalne podlage pri vključevanju dijakov priseljencev v srednjo šolo
 • Pravno-formalne podlage pri vključevanju otrok priseljencev v vrtec
 • Priprava individualnega načrta aktivnosti za otroka priseljenca
 • Priprava osebnega izobraževalnega načrta za dijaka, ki prihaja iz tuje države
 • Srečanje dobrodošlice in aktivnosti za spodbujanje občutka sprejetosti in pripadanja otrok priseljencev
 • Začetno učenje slovenščine v osnovni šoli
 • Začetno učene slovenščine v vrtcu
 • Začetno učenje slovenščine v srednji šoli
 • Poučevanje slovenščine kot tujega jezika za starše
 • Sodelovanje s starši in oblikovanje, krepitev podporne mreže za priseljene družine
 • Tutorstvo in prostovoljstvo
 • Delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih.

VKLJUČEVANJE UČENCEV PRISELJENCEV V NOVO OKOLJE

V šolskem letu 2020/2021 bomo na šoli nadaljevali s projektom »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada, in programom »Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja« (SIMS), v okviru katerega bodo otrokom in staršem ponujene različne dejavnosti. Učenje slovenščine bo potekalo tudi iz ur za dodatno pomoč učencem priseljencem, ki jih dodeljuje MIZŠ.

 

Intenzivni začetni pouk slovenščine

Za učence priseljence, ki se bodo prvo leto šolali v slovenskem šolskem sistemu, bomo v začetku šolskega leta organizirali intenzivni začetni pouk slovenščine. Učenci se bodo ob tečaju vključevali v oddelke in obiskovali ure pouka.

Pri učenju slovenščine kot drugega jezika bodo uporabljali učno gradivo Čas za slovenščino 1 in 2, Križ Kraž in gradivo Na poti k učenju slovenščine, ki je nastajalo v okviru Inovacijskega projekta v sodelovanju z zavodom RS za šolstvo v šolskih letih 2007/2008 in 2008/2009, poleg tega pa dodatno gradivo iz aktualnih virov (spletni viri, časopisi, revije ipd.).

 

Podpora pri učenju

Za učence priseljence, ki se bodo v Sloveniji šolali prvo leto, bomo po začetnem intenzivnem tečaju slovenščine nudili učno pomoč. Učencem priseljencem, ki se bodo šolali v Sloveniji drugo leto, bomo nudili podporo pri učenju.

 

Sprejem z dobrodošlico in tutorstvo

Za učence priseljence, ki se bodo v šolskem letu 2020/2021 prvo leto šolali v Sloveniji, bo ob začetku šolskega leta 2020/21 organiziran sprejem z dobrodošlico, ki bo namenjen spoznavanju, druženju in vzpostavitvi odnosov, ki bodo gradili na zaupanju, sprejemanju in dobrem počutju vseh.

Sprejem z dobrodošlico bomo organizirali tudi za starše. Pri sprejemu in vključevanju v novo okolje bodo učencem v podporo tutorji, otroci in mladostniki, ki bi radi novo prispelim olajšali začetne izzive vključevanja.

Druge spremljajoče aktivnosti

Otrokom in staršem bomo ponudili dejavnosti programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS), ki bodo pripomogle k njihovemu boljšemu vključevanju na jezikovnem in socialnem področju. Pri tem se bomo povezovali z organizacijami v lokalnem okolju.

 

Za učence bomo organizirali podporo prostovoljca pri učenju jezika in vključevanju v okolje. Na šoli bomo organizirali pouk maternega jezika in kulture za učence priseljence.

Tekom šolskega leta se multiplikator srečuje z ostalimi multiplikatorji v konzorciju na strokovnih in delovnih srečanjih, strokovnih ekskurzijah. Na sestankih tima SIMS se sproti načrtuje aktivnosti, ki se jih izvaja z otroki in starši.

 

Izvedli bomo lokalni posvet na temo medkulturnosti (april 2021).

Dostopnost