Skoči na glavno vsebino
Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Popestrimo šolo 2016–2021

»Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« je projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki je delno financiran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, delno s strani MIZŠ. Projekt poteka od leta 2016 pa do leta 2021.

Izvajalka projekta je multiplikatorka Danijela Manoilov.


Povezava na dokument: Končno poročilo – Popestrimo šolo 2016-2021


Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z dejavnostmi iz petletnega projekta Popestrimo šolo 2016 – 2021, ki ga financirata MIZŠ ter EU. Vse vsebine in dejavnosti projekta bodo usmerjene k uspešnejšemu odkrivanju in krepitvi močnih področij pri učencih, naj gre za učence, ki so prepoznani kot nadarjeni, ali tiste, ki (še) niso. Namen vseh dejavnosti, ki bodo izvedene v tem šolskem letu, bo dvig kvalitete inovativnih učnih okolij, kjer nastaja možnost za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za (vseživljenjsko) učenje.

Poleg učencev bodo za razvijanje oz. nadgrajevanje kompetenc imeli priložnost tudi strokovni in vodstveni delavci na različnih delavnicah, krožkih oz. usposabljanjih.

Razen spodaj naštetih bodo med šolskim letom oblikovane in izpeljane tudi druge delavnice, tečaji, srečanja, oz. dogodki – tako za učence kot strokovne delavce – glede na želje, potrebe in novosti na področju izobraževanja, oz. za potrebe organizacije 60-letnice matične šole.

 

Vzgojno izobraževalne aktivnosti z učenci:

V sklopu podaktivnosti Bralna pismenost bo v šolskem letu 2020/2021 za učence četrtih razredov podružnične šole ter učence od 4. do 7. razreda na matični šoli organiziran tečaj kamišibaj gledališča. Kamišibaj je pripovedovanje ob slikah na malem odru. Pri krožku se učimo interpretacije literarnih oz. avtorskih besedil, sestavljanja scenosleda, izražanja skozi sliko, izražanja skozi glasbo in javnega nastopanja. Po izdelanem kamišibaju in oblikovanem nastopu bomo organizirali in izvedli nastope za učence, zaposlene na šoli ter za skupnost.

Za izbrane učence prve triade bodo organizirana srečanja z vodnico in terapevtskim psom iz Zavoda PET. Učence, ki bi imeli koristi od programa, predlagajo razredničarke. Na srečanjih vodnica bere zgodbe, oz. bere skupaj z učenci, medtem ko terapevtski pes pozorno posluša. Skozi dejavnost pri učencih razvijamo razumevanje napisanih besedil, njihovo uporabo in razmišljanje o njih. Branje terapevtskem psu je blagodejno za otroke in njihovo samozavest, saj pes ne obsoja, ne komentira, le posluša.

Za učence četrtega in petega razreda na matični šoli bodo organizirane urice branja. V informacijski dobi smo ljudje vse bolj vajeni brati (krajša) besedila z ekranov, zato je nujno negovati sposobnost branja (daljših) besedil iz fizičnih knjig. Namen druženj ob knjigi bo bogatiti besedni zaklad, izboljšati splošno razgledanost, razvijati empatijo, izboljševati pisanje ter spomin.

 

V sklopu podaktivnosti Spodbujanje prožnih oblik poučevanja bodo za učence četrtega in petega razreda na matični šoli organizirane ure multisenzornega učenja angleščine. Dejavnosti bodo zastavljene na način, da bodo udeleženci usvajanje tujega jezika doživeli skozi vse čute. Poudarek bo na rabi jezika v vsakdanjem življenju.

Za učence četrtega in petega razreda na matični šoli bodo organizirana srečanja igranja namiznih iger, bodisi obstoječih ali takšnih, ki jih bodo učenci pod mentorstvom sami razvili. Namen druženj ob namiznih igrah bo razvijati kognitivno mišljenje, sposobnost reševanja težav bodisi s soigralci ali individualno; simulacija situacij v resničnem življenju (zmaga, poraz) ter dvig bralne pismenosti (skozi besede, slikovne simbole, števila).

 

V sklopu podaktivnosti Delo z nadarjenimi otroki in tistimi s posebnimi potrebami bodo tedensko potekale delavnice multisenzornega, asociativnega in lateralnega mišljenja ter delavnice učenja učenja, namenjene učencem na predmetni stopnji (posameznikom, manjšim skupinam ali celotnim razredom). Učence, ki bi imeli koristi od dejavnosti, predlagajo učitelji, ki otroka učijo, socialna delavka ali psihologinja. Dejavnosti so oblikovane za vsakega učenca oz. skupino posebej, njihov namen pa je izpostaviti močna področja učencev. Skozi dejavnosti, ki spodbujajo povezave med več možganskimi centri (npr. skozi miselne uganke), se bomo učili razvijati asociativno mišljenje, medtem ko se bomo skozi vaje, kot so izvleči koncept izza znane ideje, ustvarjanje več alternativ in osredotočanje kreativne energije učili lateralnega razmišljanja. Poleg tega se bomo učili veščin uspešne komunikacije, javnega nastopanja in ciljne naravnanosti.

Učencem devetega razreda, ki se bodo udeležili Tabora za nadarjene in prostovoljce, bo namenjena delavnica ali več njih na temo lateralnega mišljenja, čuječnosti, učenja učenja, multisenzornega učenja tujega jezika in ustvarjalnosti.

S skupino za delo z nadarjenimi bomo na srečanjih med šolskim letom oblikovali tudi druge dejavnosti, ki bodo  nadarjenim učencem ponudile dodatno znanje, spretnosti in dale motivacijo za vseživljenjsko učenje.

Z učenci iz različnih razredov se bomo med šolskim letom udeleževali natečajev, za katere bomo ocenili, da so primerni. Učenci, primerni za sodelovanje, bodo izbrani na podlagi zahtev organizatorjev natečaja.

 

V sklopu podaktivnosti Podjetnost in trajnostna naravnanost bodo v sodelovanju s Primorskih tehnološkim parkom za učence zadnje triade potekale predstavitve uspešnih podjetij ter predavanja na temo inovativnosti, ustvarjalnosti ter vodstvenih sposobnosti. Namen vseh dejavnosti bo spodbujanje naravnanosti k iskanju rešitev, kreativnega (divergentnega) razmišljanja, naravnanosti k timskem delu ter pomoč učencem pri karierni orientaciji.

 

Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov:

V sklopu podaktivnosti Spodbujanje prožnih oblik poučevanja bo za strokovne in vodstvene delavce šol, ki pripadajo kohezijski regiji Zahodna Slovenija, potekale delavnice oz. seminarji na temo diseminacije rezultatov projekta POŠ, izmenjave uspešnih pedagoških praks ter druge teme v skladu z željami in potrebami strokovnih in vodstvenih delavcev.

Dostopnost