Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica se je septembra 2016 prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za program Popestrimo šolo 2016-2021. Prijava je bila uspešna in s tem se je novembra 2016 na šoli začelo izvajanje dejavnosti v sklopu projekta. Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Vse vsebine in dejavnosti v sklopu projekta so usmerjene k uspešnejšemu odkrivanju močnih področij pri učencih in razvijanju znanja, spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost. Vse dejavnosti so brezplačne.

Poleg učencev imajo tudi strokovni in vodstveni delavci možnost za razvijanje že pridobljenih kompetenc na različnih delavnicah, tečajih, oz. usposabljanjih.

IZVEDBA PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

  1. DRAMSKI KLUB

Za učence 1.–4. razreda podružnične šole ter učence od 6. do 9. razreda na matični šoli je organiziran gledališki oz. dramski klub. Na srečanjih mentorica mladim nadobudnim igralcem na interaktiven in zanimiv način najprej predstavi, kaj dramsko besedilo je in kako se ga napiše, nato pa se sami preizkušajo v različnih improvizacijskih nalogah in pri tem brez vnaprej napisanega besedila (scenarija) doživeto odigrajo številne kratke, a zelo izvirne, domiselne, zabavne in zanimive prizore. Preko improvizacij tako tudi v praksi spoznavamo, da so temelj dramskih del akcija, reakcija in konflikt. Srečanja vodijo v rojevanje novih idej o temi in dejanjih, ki so osnova lastnega izvirnega krajšega dramskega besedila in tudi igre. Ukvarjali se bomo tudi s kostumi, sceno, rekviziti, skratka dati bodo morali vse od sebe za uprizoritev svojega trdega dela.

  1. SREČANJE S TERAPEVTSKIM PAROM, v sodelovanju z Zavodom PET

Za izbrane učence prve triade bodo organizirana srečanja z vodnico in terapevtskim psom iz Zavoda PET. Učence, ki bi imeli koristi od programa, predlagajo razredničarke. Na srečanjih bodo učenci brali, medtem ko bo terapevtski pes pozorno poslušal. Skozi dejavnost razvijamo razumevanje napisanih besedil, njihovo uporabo in razmišljanje o njih. Branje terapevtskemu psu je blagodejno za otroke in njihovo samozavest, saj pes ne obsoja, ne komentira, le posluša.

Dejavnost poteka dva torka na mesec (vsakih 14 dni) na podružnični šoli.
Dejavnost izvajajo: vaditeljica Alenka Gorjan, terapevtski kuža Fjodor (Zavod PET) in Nina Rogelja

  1. DELAVNICE SPODBUJANJA BRANJA

Učencem od 1. do 5. razreda so namenjene delavnice spodbujanja branja. Naši cilji so izboljšati bralno pismenost učencev z razvijanjem bralne motivacije, bralnega razumevanja učencev na vseh treh ravneh bralnega razumevanja ter z uvajanjem različnih bralno-učnih strategij v pouk. Bralno opismenjen učenec ima bogat besedni zaklad, avtomatizirano tehniko branja ter dobro razvite bralne sposobnosti in spretnosti. Samostojno prebere različna umetnostna in neumetnostna besedila ter si postavlja vprašanja pred, med in po branju. Zna kritično misliti ter samostojno tvoriti različna besedila.

  1. DELAVNICE UČENJA UČENJA

Delavnice multisenzornega, asociativnega in lateralnega mišljenja ter delavnice učenja učenja so namenjene učencem na predmetni stopnji (posameznikom, manjšim skupinam ali celotnim razredom). Učence, ki bi imeli koristi od dejavnosti, predlagajo učitelji, ki jih učijo, socialna delavka ali psihologinja. Dejavnosti so oblikovane za vsakega učenca oz. skupino posebej, njihov namen pa je izpostaviti močna področja učencev. Skozi dejavnosti, ki spodbujajo povezave med več možganskimi centri (npr. skozi miselne uganke), se učimo razvijati asociativno mišljenje, medtem ko se skozi vaje, kot so izvleči koncept izza znane ideje, ustvarjanje več alternativ in osredotočanje kreativne energije, učimo lateralnega razmišljanja. Poleg tega se učimo veščin uspešne komunikacije, javnega nastopanja in ciljne naravnanosti.

  1. FOTOGRAFSKI KROŽEK

Za učence od 1. do 9. razreda je organiziran fotografski krožek, kjer se učenci seznanijo z zgodovino in razvojem fotografije, s prednostmi in slabostmi digitalne fotografije ter prepoznavajo osnovne fotografske pojme, ki so ključni za dobro fotografijo. Učenci si ogledajo različne vrste fotoaparatov (zrcalno refleksni, kompaktni; digitalni, na film …) ter zgradbo zrcalno refleksnega digitalnega fotoaparata. Učenci, po končanem teoretičnem delu, nadaljujejo s praktičnim, kjer samostojno ustvarjajo z vsem pridobljenim znanjem in nasveti. Fotografirajo različne motive, udeležujejo se šolskih prireditev in dejavnosti ter ustvarjajo edinstvene spomine na šolske dni.

  1. ŠOLSKO NOVINARSTVO

Za učence, ki so bolj poročevalno usmerjeni, je zaživel tudi krožek Šolsko novinarstvo, kjer učenci z mentorico pripravljali prispevke o dogajanju na šoli in izven nje: o delu in uspehih učencev, o športu, zanimivostih, novostih na strokovnem področju itd. Pri krožku pišemo o temah, ki nas zanimajo, razna poročila, novice, reportaže, intervjuje, komentarje. Prispevamo in urejamo tudi članke za šolski časopis Radovedna Milojka, ki izide vsake dva do tri mesece. Obiskali smo tudi lokalni radio Radio Robin, kjer smo se seznanili z delom na radiu in tako pridobili veliko dragocenih izkušenj. Poskušali se bomo povezati tudi z novogoriškim uredništvom Televizije Slovenija in se pogovoriti z novinarji o svojem vsakdanjem delu. Pridobili bodo veliko izkušenj tako na jezikovnem kot tudi komunikacijskem področju, predvsem pa bomo iskali močna področja posameznika in jih razvijali. V sklopu novinarskega krožka bomo na podružnični šoli Ledine vzpostavili tudi šolski radio, kjer bomo, po predhodnem dogovoru z učitelji, poročali o dogodkih, dogajanju na šoli, novicah itd.

V sklopu podaktivnosti Podjetnost in trajna naravnanost v sodelovanju s Primorskih tehnološkim parkom poteka podjetniški krožek imenovan Podjetniški eksperiment. Namenjen je učencem zadnje triade. Učimo se iskanja rešitev za vsakdanje probleme s pomočjo kreativnega (divergentnega) razmišljanja in timskega dela. Učimo se razvijanja poslovne ideje, izdelave poslovnega modela in razvijanja inovativnega produkta. Pripravljamo se na vseslovensko tekmovanje POPRI. Spoznavamo tudi tehnološke parke, njihovo funkcijo v družbi, njihovo poslanstvo ter koncept start-up podjetništva (zagonskih podjetij). Udeležujemo se bomo tudi dogodkov, ki jih Primorski tehnološki park organizira za mlade podjetnike.

V sklopu aktivnosti Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov bo za strokovne in vodstvene delavce šol, ki pripadajo kohezijski regiji Zahodna Slovenija, potekal tečaj pravil slovenskega pravopisa. Namen tečaja je obnovitev pravopisnih pravil ter znanje slovenske slovnice in pravopisnih pravil dvigniti na višjo raven. Zmožnost lepega izražanja in pravilnega pisanja besedil (dopisov, elektronske pošte, spletne strani, promocijskih besedil) je vedno pomembnejša veščina tudi v delu strokovnih in vodstvenih delavcev šol.

Organizirane bodo tudi delavnice, študijska srečanja, seminarji ali predavanja v skladu z željami in potrebami delavcev.

Nina Rogelja, multiplikatorka

IZVEDBA PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2017-2018, DEJAVNOSTI NAMENJENE UČENCEM:

1. KROŽEK KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA
Dejavnost je namenjena učencem 3. in 4. razreda. Kamišibaj je gledališka zvrst, ki prihaja z Japonske. V japonščini kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Pripovedovalec oz. kamišibajkar stoji ob malem lesenem odru in pripoveduje zgodbo skozi slike. Te prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi.
Učimo se interpretacije literarnih oz. avtorskih besedil, sestavljanja scenosleda, izražanja skozi sliko in glasbo ter javnega nastopanja.
Dejavnost poteka dvakrat na teden na matični šoli (torek in petek) in enkrat na podružnični šoli (sreda).
Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov, prof. ter multiplikatorka

2. SREČANJE S TERAPEVTSKIM PAROM, v sodelovanju z Zavodom PET
Dejavnost je namenjena učencem od 1. do 3. razreda. Učence, ki bi imeli koristi od programa (največ 6 učencev), predlagajo razredničarke.
Na srečanjih vodnica bere skupaj z učenci, medtem ko terapevtski pes pozorno posluša. Pripravi tudi različne dejavnosti, skozi katere otroci nagovarjajo psa, mu dajejo ukaze, mu zaupajo svoje občutke. Branje terapevtskem psu je blagodejno za otroke in njihovo samozavest, saj pes ne obsoja, ne komentira, le posluša. Otroci ob tem spoznavajo terapevtske pse, delo z njimi ter primerno obnašanje ob/do njih. Multiplikatorka vodi dnevnik in spremlja napredek vsakega otroka.
Dejavnost poteka dva torka na mesec (vsakih 14 dni) na podružnični šoli.
Dejavnost izvajajo: vaditeljica Alenka Gorjan, terapevtski kuža Fjodor (Zavod PET) in Danijela Manoilov

3. DELAVNICE UČENJA UČENJA
Dejavnost je namenjena učencem na predmetni stopnji. Učence, ki bi imeli koristi od dejavnosti, predlagajo učitelji, ki otroka učijo, socialna delavka ali psihologinja.
Dejavnosti so oblikovane za vsakega učenca oz. skupino posebej, namen pa je izpostaviti močna področja učencev, spodbuditi povezave med več možganskimi centri, razmišljanje o več možnih rešitvah na problem ter osredotočanje kreativne energije. Poleg tega se učimo veščin uspešne komunikacije, javnega nastopanja in ciljne naravnanosti.
Dejavnost poteka večkrat na teden na matični šoli.
Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov, prof. in multiplikatorka

4. PODJETNIŠKI KROŽEK, v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom
Dejavnost je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Učimo se iskanja rešitev za vsakdanje probleme s pomočjo kreativnega (divergentnega) razmišljanja in timskega dela. Učimo se razvijanja poslovne ideje, izdelave poslovnega modela in razvijanja inovativnega produkta. Pripravljamo se na vseslovensko tekmovanje POPRI.  Spoznavamo tehnološke parke, njihovo funkcijo v družbi, njihovo poslanstvo, podjetnost, trajnostno naravnanost ter koncept start-up podjetništva.
Dejavnost poteka enkrat na teden na matični šoli, ob četrtkih.
Dejavnost izvajata: predstavnica Primorskega tehnološkega parka ter Startup Community Builder Sanja Gorjan in Danijela Manoilov

5. POSEBNI DOGODKI
Tematske dejavnosti, kot so delavnice ali predavanja, v sklopu različnih dogodkov (Teden otroka, Dan za spremembe, itd.), v sklopu taborov, ki jih organizira šola ter natečajev.

IZVEDBA PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2016-2017:

1. KROŽEK KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

Delo v skupinah

Dejavnost je namenjena učencem 3. razreda. Kamišibaj je pripovedovanje ob slikah na malem odru. Pripovedovalec oz. kamišibajkar stoji ob malem lesenem odru. Ob pripovedovanju zgodbe v odru menja slike, na katerih vzporedno s pripovedovanjem teče zgodba. Slike prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi.

Pri krožku se učimo interpretacije literarnih oz. avtorskih besedil, sestavljanja scenosleda, izražanja skozi sliko, izražanja skozi glasbo in javnega nastopanja.

Dejavnost poteka dvakrat na teden, ob četrtkih za 1. skupino in petkih za 2. skupino.

Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov, prof. ter multiplikatorka

2. SREČANJE S TERAPEVTSKIM PAROM, v sodelovanju z Zavodom PET

Delo z manjšo skupino učencev (največ 6 otrok)

Dejavnost je namenjena učencem od 1. do 3. razreda. Učence, ki bi imeli koristi od programa, predlagajo razredničarke.

Na srečanjih vodnica bere zgodbe, oz. bere skupaj z učenci, medtem ko terapevtski pes pozorno posluša. Skozi dejavnost razvijamo razumevanje napisanih besedil, njihovo uporabo in razmišljanje o njih. Branje terapevtskem psu je blagodejno za otroke in njihovo samozavest, saj pes ne obsoja, ne komentira, le posluša.

Dejavnost poteka dvakrat na mesec (vsakih 14 dni), ob torkih.

Dejavnost izvajajo: vaditeljica Alenka Gorjan, terapevtski kuža Fjodor in Danijela Manoilov

3. DELAVNICE UČENJA UČENJA

Individualno delo z učenci oz. delo z manjšo skupino učencev

Dejavnost je namenjena učencem od 4. do 9. razreda. Učence, ki bi imeli koristi od dejavnosti, predlagajo učitelji, ki otroka učijo, socialna delavka ali psihologinja.

Dejavnosti so oblikovane za vsakega učenca oz. skupino posebej, njihov namen pa jeizpostaviti močna področja učencev. Skozi dejavnosti, ki spodbujajo povezave med več možganskimi centri (npr. skozi miselne uganke), se učimo razvijati asociativno mišljenje, medtem ko se skozi vaje kot so izvleči koncept izza znane ideje, ustvarjanje več alternativ in osredotočanje kreativne energije učimo lateralnega razmišljanja. Poleg tega se učimo veščin uspešne komunikacije, javnega nastopanja in ciljne naravnanosti.

Dejavnost poteka večkrat na teden. Učenci se o tem, kdaj bodo potekale učne ure, dogovorijo z multiplikatorko.

Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov, prof. in multiplikatorka

4. PODJETNIŠKI KROŽEK,v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom

Delo s skupino učencev

Dejavnost je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Učimo se iskanja rešitev za vsakdanje probleme s pomočjo kreativnega (divergentnega) razmišljanja in timskega dela. Učimo se razvijanja poslovne ideje, izdelave poslovnega modela in razvijanja inovativnega produkta. Pripravljamo se na vseslovensko tekmovanje POPRI. Spoznavamo tehnološke parke, njihovo funkcijo v družbi, njihovo poslanstvo, podjetnost, trajnostno naravnanost ter koncept start-up podjetništva.

Dejavnost poteka enkrat na teden, ob torkih.

Dejavnost izvajata: predstavnica Primorskega tehnološkega parka ter Startup Community Builder Sanja Gorjan in Danijela Manoilov

5. UREJANJE ŠOLSKEGA VRTA

Delo z manjšo skupino učencev

Dejavnost je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Učimo se obdelovati oz. urejati šolski zeliščni in zelenjavni vrt na podružnični šoli. Učimo se posredovati skrb za naravo in idejo trajnostne naravnanosti mlajšim otrokom (od 1. do 3. razreda).

Dejavnost poteka enkrat na teden, oz. glede na vremenske razmere

Dejavnost izvaja: Danijela Manoilov

6. MULTISENZORNI TEČAJ ANGLEŠČINE IN ITALIJANŠČINE

Dejavnost je namenjena strokovnim in vodstvenim delavcem OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Frana Erjavca in OŠ Kozara

Namen tečajev je odpraviti zavore pri komunikaciji v tujem jeziku ter doživeti ga skozi vse čute, s tem pa izboljšati poznavanje jezika (pasivno ter aktivno rabo).

Dejavnosti potekata trikrat na teden; tečaj italijanščine ob ponedeljkih, tečaj angleščine ob torkih za 1. skupino in četrtkih za 2. skupino