eduroam logo

varna_sola_vabilo_08 shema_solskega_sadja_2 tom1 zdravasola safe_si_februar_2019 uzivajmo_v_zdravju_logo Znak_projekt sio2020_1 nama_poti_logo

safe.si

Na strani je 34 gostov in ni članov .

Organi zavoda

USTANOVITELJ
Mestna občina Nova Gorica

ZAVOD UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda. 

Ravnatelj šole je g. Janez Kobe.

Pristojnosti ravnatelja, določene z 49. členom ZOFVI:
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
– pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,
– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in dijakov,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.


Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Štefan Krapše, Bojan Vodopivec, Jernej Podgornik), pet predstavnikov šole (Iris Mohorič, Ljubinka Popovič, Tanja Čutura, Hermina Ličen, Iris Kocijančič) in trije predstavniki staršev (Vasilija Rupnik, Peni Tavčar, Barbara Modrijan).
Svet šole opravlja naloge, ki so določene in zapisane v ZOFVI-ju in ustanovitvenem aktu šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.


STROKOVNI ORGANI ZAVODA so strokovni svet, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Strokovni svet (Zakon o zavodih; 44. člen) 

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda,
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
 • daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti
 • opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.

Člani strokovnega sveta šole so vodje strokovnih aktivov, delavke šolske svetovalne službe (Irena Žorž-Kisilak, Liljana Sulič, Doris Lozej), vodja šolske knjižnice (Boža Peršič), vodja šolske prehrane (Flavijana Brecelj), pomočnici ravnateljice (Mojca Klinec, Laura Debeljak) in ravnatelj (Janez Kobe).

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. 
Strokovni aktiv šole je strokovni organ, ki ga vodi ravnatelj in opravlja naslednje naloge:

 • • obravnava predlog Letnega delovnega načrta šole (organizacija dela, predlaga, obravnava in analizira razširjen program dela šole – projekti, natečaji, programi…)
 • obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
 • usklajuje merila za ocenjevanje,
 • usklajuje predloge strokovnih aktivov ter daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela,
 • obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol,
 • opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Vodje strokovnih aktivov so:

- 1. razred - Tina Jarc
- 2. razred - Tina Rajko
- 3. razred - Keli Pintar
- 4. razred - Jana Filej Bremec
- 5. razred - Irena Štrancar
- Podaljšano bivanje na podružnici -
- Podaljšano bivanje na matični šoli - Albert Pušnar
- Slovenščina - Majda Šuligoj
- Angleščina/italijanščina - Mojca Furlan
- Matematika/fizika - Tanja Kogoj
- Zgodovina/geografija/državljanska in domovinska vzgoja ter etika - Tanja Čutura
- Kemija/naravoslovje/biologija/gospodinjstvo - Martina Bratuž
- Šport - Vasja Zajc
- Glasbena umetnost/likovna umentost/ tehnika in tehnologija - Jože Štrukelj
- Knjižničarstvo - Boža Peršič

- ŠSS - Irena Žorž Kisilak, Lilijana Sulič, Doris Lozej
- Pomočnici - Mojca Klinec, Teheira Leskovar Bolterstein
- Vodja kuhinje - Flavijana Brecelj
- Računalnikar - Organizator informacijske dejavnosti - Suzana Harej

SVET STARŠEV
V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Mandat traja 4 leta.

Lista izvoljenih članov sveta straršev v šolskem letu 2017/18 je tu.

ORGANIZIRANOST UČENCEV
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Oddelčne skupnosti učencev se povezujejo v šolski parlament.

Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.