eduroam logo

varna_sola_vabilo_08 shema_solskega_sadja_2 tom1 zdravasola safe_si_februar_2019 uzivajmo_v_zdravju_logo Znak_projekt sio2020_1 nama_poti_logo

safe.si

Na strani je 23 gostov in ni članov .

Hišni red športne dvorane

Za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju Športnega centra Nova Gorica izdajata upravitelj OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in Gimnazija Nova Gorica

HIŠNI RED

Splošna določila


1.


Športni objekt Nova Gorica obsega:       
     dve športni dvorani
     ogrevalno dvorano v kleti
     sanitarne prostore in garderobe
     dvorane za borilne športe v nadstropju
     fitnes prostor v kleti
     plesna dvorana v nadstropju
     gledališka dvorana v nadstropju
     učilnica umetnostne gimnazije
     skupne prostore


2.  


Na območju športnega objekta so površine in objekti, katere lahko koristijo uporabniki z dovoljenjem upravitelja. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na področju športnega objekta.
Tehnični sodelavec vodi dnevnik vadbenih skupin, obiskovalcev, prireditev in poškodb. O vsem obvešča upravitelja. Vstop v dvorano je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi uradni predstavnik, deset minut pred pričetkom vadbe in po dogovorjenem urniku z upraviteljem.
Tehnični sodelavec izda na osnovi osebnega dokumenta uradnemu predstavniku ali uradnemu namestniku skupine ključ garderobe oz. omogoči vstop v določeno garderobo.
Osebni dokument vrača tehnični sodelavec po pregledu garderobe in vadbenega prostora in po vrnitvi garderobnega ključa. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti tehničnega sodelavca o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale pred prihodom skupine in med vadbo ter zapisati zapisnik o morebitni poškodbi.
Uradni predstavnik ali njegov namestnik pospremi vadeče, ki se zberejo v avli, do garderob v ustrezno nadstropje. Vadeči ne smejo sami odhajati po prostorih športnega centra
Dostop do posameznih prostorov je mimo tehničnega sodelavca, varnostnika ali koga drugega, ki je za to določen. Vstop v vadbene prostore je samo v športnih copatah, ki se uporabljajo samo za dvorano, imajo očiščene podplate ter ne puščajo sledi.
Vodja skupine je dolžan pregledovati copate vadečih in ne sme dovoliti vstopa v vadbene prostore, če dvomi o čistoči športne opreme.
Vstop v garderobo je pod vodstvom vodje skupine in tehničnega sodelavca, ki skupaj ugotovita morebitne poškodbe ali nepravilnosti.
Skupina mora zapustiti garderobo 20 minut po končani vadbi.
Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore dvorane ali vadbene enote, če to ni dogovorjeno z upraviteljem.
Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s strani upravitelja.
 Vstop je prepovedan vsem opitim in zasvojenim osebam.
V športno dvorano je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode).
V športno dvorano je prepovedano vnašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali pirotehničnih sredstev ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.
V vseh prostorih dvorane je prepovedano kajenje.
Prepovedano je točiti in uživati alkoholne pijače in mamila.
Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.
Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.
Prepovedana je uporaba smole (rokomet).
Prepovedan je vstop vsem živalim razen službenim psom.
Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem upravitelja.
Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih predmetov je dovoljeno le s predhodnim dogovorom z upraviteljem.
Na površinah okoli objekta je dovoljeno nameščanje kakršne koli opreme ali predmetov le s predhodnim dogovorom z upraviteljem.
Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode – izhode v objekt.


Kontrola nad izvajanjem hišnega reda
3.


Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:
     upravitelj
     delavci, ki so zaposleni v dvorani
     redarska služba, ki se organizira za prireditve
     varnostna služba, ki ima podpisano pogodbo z upraviteljem
     v okviru športne dejavnosti OŠ in SŠ pa profesorji, trenerji in delavci OŠ in SŠ

 

Ukrepi v primeru kršitev
4.


V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerim je opredeljena PREPOVED, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo dokler upravitelj le-teh ne prekliče:
1. prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine
2. začasni odvzem predmetov
3. odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin
4. postopek za ugotavljanje odgovornosti
5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode

 

Prireditve
5.


Vsaka prireditev na območju športnega objekta mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem. Za prireditev izda dovoljenje  pristojni organ.  
Organizator prireditve mora v pisni obliki pri podpisu pogodbe navesti odgovorno osebo, redarje in odgovorno osebo za celotno prireditev.
Gledalcev v objektu oziroma v dvorani sme biti toliko, kot je to opredeljeno z uporabnim dovoljenjem. To je število sedežev na tribunah in parterju v času prireditve in število vadečih v vadbenih prostorih, ki jih predvideva izvedbeni načrt.
Vstopnice so praviloma označene. Obiskovalec odda kupon od vstopnice pri vhodu v dvorano ali se izkaže s katerim drugim dokumentom glede na dogovor z upraviteljem.
Na vseh prireditvah je organizator dolžan poskrbeti za javni red in mir, varnost gledalcev in premoženja. Organizator prireditve je dolžan zagotoviti prvo pomoč.
Za vzdrževanje reda in miru na prireditvi so zadolženi delavci dvorane, redarska služba, varnostna služba, gasilske straže ter posamezniki, ki jih določi organizator prireditve. Organizator prireditve zagotovi, da bodo obiskovalci po ozvočenju večkrat opozorjeni na prepovedi, ki veljajo na prireditvah.


6.


Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času uporabe v tem prostoru. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega ni storil, prostorov ne more več uporabljati, škodo pa bo poravnal na podlagi pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča.


7.


Najemodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih objektov ali na pripadajočih površinah.
Uporaba prostora in naprav ali površine je na lastno odgovornost uporabnika.
Dogovor o hišnem redu prične veljati z dnem, ko ga potrdi Svet OŠ Milojke Štrukelj in Svet Gimnazije Nova Gorica.
 

 

Datum: 01.09.2015           

                                        
Ravnatelj OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica: Janez Kobe
Ravnateljica Gimnazije Nova Gorica: Jasna Rojc

Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.