eduroam logo

varna_sola_vabilo_08 shema_solskega_sadja_2 tom1 zdravasola safe_si_februar_2019 uzivajmo_v_zdravju_logo Znak_projekt sio2020_1 nama_poti_logo

safe.si

Na strani je 25 gostov in ni članov .

Prehrana

Običajni ljudje razmišljajo,
kako bi potratili čas,
pametni, kako bi ga uporabili.

(Schopenhauer)

Na naši šoli pripravljamo obroke na osnovi načel zdrave, varne in uravnotežene prehrane in v skladu s predpisanimi fiziološkimi normativi.
Delo v kuhinji poteka na osnovi veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter ob izvajanju notranjega nadzora.
Sledimo smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih priporoča Ministrstvo za zdravje RS. Na naši šoli zavzema pomembno mesto na jedilnikih sezonsko sadje in samopostrežna zelenjava.
Prav tako je pomembno okolje, v katerem je obrok zaužit. Zato moramo vsi poskrbeti za mir v jedilnici in upoštevati naslednja pravila obnašanja:

  1. mirno čakamo v vrsti
  2. pogovarjamo se potiho
  3. za seboj počistimo
  4. drugim omogočimo kulturno zaužitje hrane.

V šoli po potrebi poskrbimo za dietno prehrano učencev ob predložitvi zdravniškega potrdila in seznama dovoljenih/prepovedanih živil.

Na podlagi 6. člena prve alineje Zakona o šolski prehrani je svet zavoda Osnovne šole Milojke Štrukelj na seji dne 14. 06. 2010 sprejel

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Osnovne šole Milojke Štrukelj

 

1. člen

(uresničevanje zakona o šolski prehrani)

Po 5. členu Zakona o šolski prehrani ravnatelj imenuje skupino za prehrano, ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane ter izvaja določila zakona in pravil šolske prehrane.

 

Skupino za prehrano sestavlja šest članov: ravnateljica, svetovalna delavka, 2 predstavnika kuhinje z matične šole in 1 predstavnik kuhinje s podružnične šole, predstavnik računovodske službe.

Naloge skupine:

- skupaj z ravnateljem oblikuje pravila šolske prehrane,

- daje mnenja in predloge glede šolske prehrane,

- enkrat letno preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano,

- enkrat letno preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev z dejavnostmi za vzpodbujanje zdravega prehranjevanja,

- enkrat letno preveri kulturo prehranjevanja.

 

Mandat skupine za prehrano je 4 leta.

 

2. člen

(postopki evidentiranja)

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci (v nadaljnjem besedilu: starši).

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga Zakona o šolski prehrani in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učencev in staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke, plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen.

S prijavo na kosilo dobi učenec ključek (plačilo kavcije), s katerim lahko koristi obroke. V primeru, da ključek pozabi, gre lahko na kosilo z listkom, ki ga dobi na računovodstvu. V kolikor se zgodi, da ključek izgubi, kupi na računovodstvu novega. Denarja za nakup drugega ključa šola ne vrača.

Učenci lahko kosijo vsak dan ali občasno glede na urnik in druge obveznosti. Starši septembra napišejo v objave (v rubriko sporočila) dneve, ko bo njihov otrok hodil na šolsko kosilo. Učenec to odda razredničarki oz. blagajničarki.

Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano. Ta obsega podatke o učencu, prijavljenem na šolsko prehrano:

– ime in priimek ter naslov učenca,

– EMŠO,

– naziv šole, razred in oddelek,

– ime in priimek ter naslov staršev,

– podatek o uveljavljanju pravice do splošne subvencije,

– podatek o uveljavljanju pravice do dodatne subvencije,

– podatek o uveljavljanju pravice do subvencije za kosilo,

– dohodek na družinskega člana, podatek o tem ali je učenec v rejništvu oziroma, če je prosilec za azil, podatek o namestitvi v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kadar je bila uveljavljena pravica do dodatne subvencije,

– podatek o dohodku na družinskega člana, kadar je bila uveljavljena pravica do subvencije za kosilo,

– datum in številko sklepa o pravici do dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,

– datum priznanja pravice do splošne oziroma dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,

– višina dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,

– vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,

– število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

Od ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane, imajo dostop do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka. Evidenco vodijo šolska blagajničarka, organizatorka šolske prehrane in svetovalna delavka.

Postopke evidentiranja za učence drugih šol izvajajo šole same.

Vsa določila teh pravil od 3. člena dalje veljajo za zunanje odjemalce šolskih obrokov enako, kot to velja za učence Osnovne šole Milojke Štrukelj in njihove starše (nadzor, odjava, seznanitev).

 

3. člen

(nadzor nad koriščenjem obrokov)

Nadzor nad koriščenjem obrokov vodi osebje kuhinje, organizator šolske prehrane in računovodska služba.

Skupina za prehrano enkrat letno preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Preveri pa tudi zadovoljstvo na drugih šolah, ki so naši odjemniki.

S strokovnim spremljanjem se enkrat letno ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi usmeritvami iz druge alineje četrtega odstavka 4. člena Zakona o šolski prehrani in zagotavlja svetovanje šolam. Strokovno spremljanje izvajajo Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja in Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica.

 

4. člen

(čas in način odjave posameznega obroka)

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 14.00 ure na telefonsko številko 335 81 09 ali po e-mailu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin pa lahko šolsko prehrano odjavite tudi na dan odsotnosti do 8.00 ure.

Učenec, ki se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico le za prvi dan odsotnosti.

 

5. člen

(ravnanje z neprevzetimi obroki)

Če obroki ostajajo, jih šola isti dan brezplačno odstopi drugim učencem.

 

6. člen

(način seznanitve učencev in staršev o šolski prehrani)

Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, o pravilih šolske prehrane, o njihovih obveznostih iz 9. člena Zakona o šolski prehrani, o subvencioniranju malice oziroma kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta na naslednje načine: objava Zakona o šolski prehrani in Šolskih pravil na spletni strani šole, seznanitev sveta staršev, seznanitev sveta zavoda, seznanitev staršev z dopisom, ki ga starši dobijo skupaj z obrazcem za prijavo učenca na šolsko prehrano, seznanitev učencev na razrednih urah, seznanitev staršev na prvih roditeljskih sestankih v mesecu septembru.

 

7. člen

Ta pravila stopijo v veljavo s 01. 09. 2010.

Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.