Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Pravilnik šolskega sklada

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 57/12 – ZPCP – 2D) je Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica na seji dne, 04. 10. 2018 sprejel naslednja

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravila urejajo organizacijo in poslovanje šolskega sklada Osnovne šole Milojke Štrukelj (v nadaljevanju: sklad), ki zajema OŠ Milojko Štrukelj in podružnico Ledine.

2. člen

S temi pravili se določi:

 • ime in sedež sklada,
 • dejavnost in namen sklada
 • način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi

II. IME, SEDEŽ, DEJAVNOST IN NAMEN USTANOVITVE SKLADA

3. člen

Ime sklada je: ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA

Sedež sklada je: Osnovna šola Milojke Štrukelj, Delpinova ulica 7, 5000 Nova Gorica

Številka računa šole: 01284-6030672398 – za šolski sklad OŠ Milojke Štrukelj

4. člen

Šola zagotavlja materialne in tehnične pogoje za delovanje sklada in njegovega upravnega odbora.

Administrativno – tehnična ter računovodska opravila za sklad opravlja šola.

Ravnatelj je v skladu s sklepi upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle ter potrjuje dopise, ki jih sklad izda zunanjim organizacijam.

Sklad uporablja pečat Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica.

Vse listine sklada so opremljene z oznako šole.

5. člen

Denarno poslovanje sklada se vodi preko transakcijskega računa šole na posebnem kontu.

Evidence o denarnem poslovanju sklada morajo vsebovati podatke, iz katerih so natančno razvidni podatki o viru prihodkov ter podatki o namenu odhodkov.

Za vodenje evidenc o denarnem poslovanju sklada skrbi računovodstvo šole.

6. člen

DEJAVNOST SKLADA je pridobivanje sredstev iz prispevkov

 • staršev in ostalih fizičnih in pravnih oseb
 • donacij,
 • zapuščin,
 • in drugih virov:
  • prihodki od zbiralnih akcij učencev,
  • prihodki od prostovoljnih prispevkov za izdelke učencev šole
  • prihodki iz dobrodelnih prireditev.

NAMEN SKLADA je zviševanje standarda pouka s financiranjem dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, kakor tudi z nakupom nadstandardne opreme ter zagotovitev enakih možnosti za vse učence pri udeležbi na ekskurzijah, šoli v naravi, športnih in kulturnih prireditvah, taborih in podobno.

III. NAČIN ZAGOTAVLJANJA IN RAZPOLAGANJA S SREDSTVI

7. člen

Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem starše učencev o finančnih potrebah, ki se pojavljajo tekom celega šolskega leta. Obveščamo in k sodelovanju vabimo tudi krajane, krajevno skupnost ter fizične in pravne osebe.  

8. člen

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in je tudi osnova za nabavo opreme ali za drugačno porabo sredstev. Program dela je del letnega delovnega načrta šole.

Letni program dela se sprejme na prvem sestanku upravnega odobri za tekoče šolsko leto. Letni program dela se lahko med šolskim letom po potrebi spremeni ali dopolni.

9. člen

Upravni odbor odgovarja za razporeditev zbranih sredstev, s katerimi razpolaga šolski sklad.

IV. ORGANI IN ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA SKLADA

10. člen

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole.

Upravni odbor sestavljajo:

 • trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole,
 • štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.

Predstavniki staršev niso nujno člani sveta staršev.

Postopek kandidiranja predstavnikov delavcev šole in staršev se opravi na svetu šole in svetu staršev.

11. člen

Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika in tajnika. Predsednik upravnega odbora je praviloma predstavnik sveta staršev, namestnik predsednika pa predstavnik delavcev šole.  Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, vanj so lahko ponovno imenovani.

Za predstavnike staršev je mandat vezan na šolanje otroka na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in je lahko tudi krajši od štirih let. V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.

Zunanji člani upravnega odbora sprejmejo funkcijo kot častno, brez plačila za udeležbo na sejah in ostalih akcijah, ki jih organizira upravni odbor šolskega sklada.

12. člen

Volitve v nov upravni odbor razpiše upravni odbor najkasneje 30 dni pred potekom mandata.

Ob razpisu upravni odbor opozori svet staršev in svet šole, da predlaga svoje predstavnike v upravni odbor, ter svet šole/staršev, da po opravljenem izboru predstavnikov, opravi še imenovanje upravnega odbora.

13. člen

Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in vodi dosedanji predsednik upravnega odbora do izvolitve novega predsednika. Upravni odbor je konstituiran, ko je izvoljen novi predsednik, njegov namestnik in tajnik.

V. DELOVANJE UPRAVNEGA ODBORA

14. člen

Upravni odbor sklada:

 • sprejema Pravila sklada,
 • določa smernice za razdeljevanje nadstandarda in dodeljevanje sredstev za namene iz 6. člena
 • voli in razrešuje predsednika, namestnika in tajnika upravnega odbora,
 • sprejema letni program dela,
 • pripravlja poročila o realizaciji letnega programa dela,
 • sprejema zaključni račun sklada
 • odloča o finančnih poslih in upravlja s sredstvi šolskega sklada skupaj z ravnateljem, –
 • obravnava mnenja in predloge Sveta staršev, učiteljev, ter staršev učencev  o pomoči in odloča o njih,
 • oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorstvo, donacije in drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim, razen političnim strankam,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • opravlja druge pristojnosti po zakonu.

Predstavnik upravnega odbora ali ravnatelj, izključno na povabilo , poroča na sejah Sveta staršev in Svetu zavoda o delovanju šolskega sklada. Predstavi letni delovni načrt sklada in poročilo o realizaciji.

15. člen

Predsednik v skladu s temi pravili  in / ali sklepi upravnega odbora sklada:

 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • podpisuje listine,
 • pripravlja predlog letnega programa, poročilo o realizaciji letnega programa dela  in smernice  za razdeljevanje sredstev,
 • opravlja druge naloge vezane na delovanje sklada.

Predsednik poroča Svetu zavoda o delu sklada.

V odsotnosti predsednika vse njegove naloge opravlja njegov namestnik.

16. člen

Tajnik Upravnega odbora:

 • opravlja strokovno in administrativno delo sklada;
 • po nalogu predsednika in ravnatelja pripravlja vabila in gradiva za seje;
 • o sejah vodi zapisnike ter zapisuje sklepe;
 • vodi arhiv sklada;
 • sprejema in hrani pošto sklada in jo pravočasno vroča ravnatelju šole oziroma predsedniku sklada;
 • opravlja druge naloge v skladu s sklepi sklada in z navodili ravnatelja.

17. člen

Ravnatelj šole je v skladu s temi pravili in / ali sklepi upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe in opravlja druge pravne posle.

18. člen

Člane upravnega odbora sklada se vabi na sejo po elektronski pošti ali s pisnim vabilom.

Na seje upravnega odbora je vabljen tudi ravnatelj šole ali pomočnik ravnatelja šole, ki je pristojen za področje izvajanja tistih dejavnosti na šoli, ki se ne financirajo iz javnih sredstev ter za druge vsebine, ki so predmet namena sklada.

19. člen

Predsedujoči vodi sejo po dnevnem redu, ki so ga člani prejeli z vabilom. Najprej ugotovi prisotnost in sklepčnost. Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. Če odbor ni sklepčen, predsedujoči preloži sejo in določi nov datum sklica.

Upravni odbor na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.

Seja se lahko izvaja tudi dopisno preko elektronske pošte. Izvede jo predsednik oz. sklicatelj. Izvajalec o dopisni seji, v petih delovnih dneh po izteku roka, pripravi zapisnik, ki ga pošlje predstavnikom sklada po elektronski pošti in predložijo potrditev na prvi naslednji seji.

O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike. Zapisnik podpišeta predsednik in tajnik.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

Ta pravila pričnejo veljati po sprejetju na seji upravnega odbora in so objavljena na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

21. člen

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o delovanju šolskega sklada Osnovne šole Milojke Štrukelj št. 900-5/2015 z dne 14. 10. 2015.

Datum:

Številka:

Sprejeto na 1. seji upravnega odbora dne , 04. 10. 2018

Predsednik upravnega odbora sklada

           Branko Badalič

SMERNICE ZA DODELJEVANJE NADSTANDARDA IN FINAČNE POMOČI SOCIALNO ŠIBKIM UČENCEM

1. člen

Upravni odbor po potrebi spreminja oziroma dopolnjuje merila ter pravila o dodeljevanju denarne pomoči.

2. člen

Vloga za dodelitev denarne pomoči iz sredstev sklada je dostopna na spletni strani, pri šolski svetovalni službi ter v tajništvu šole.

Vlogo se lahko odda osebno šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole oziroma se pošlje po pošti na naslov Osnovne šole Milojka Štrukelj Nova Gorica, s pripisom: “za šolski sklad”.

Vlogo za pomoč pri plačilu šole v naravi se odda do datuma, ki je naveden na vlogi. Za ostale vloge pa kadarkoli v šolskem letu.

Zahtevane priloge prinesejo na vpogled.

Oddana vloga ne zagotavlja, da je prosilec upravičen do denarne pomoči iz sredstev sklada. O upravičenosti do denarne pomoči odloča upravni odbor za vsakega prosilca posebej na podlagi Smernic za dodeljevanje nadstandarda in finančne pomoči socialno šibkim učencem.

Pri odločanju dodelitve pomoči, člani sklada ne operirajo s konkretnimi imeni in priimki, saj nas k temu zavezuje Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Tajnik sklada predstavi vloge tako, da iz njih ni razvidno, za katerega otroka gre.

3. člen

Starši, ob izpolnjeni vlogi za dodelitev denarne pomoči iz sklada, prinesejo v upogled fotokopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda Center za socialno delo.

V kolikor odločbe o otroškem dodatku nimajo, prinesejo v upogled potrdilo o neto osebnem dohodku za zadnje tri mesece. V izrednih razmerah lahko stanje v družini dokazujejo tudi s :

       potrdilom o brezposelnosti;

       potrdilom o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;

       izjavo starša, ki ni zaposlen in ne prejema denarnega nadomestila, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na socialni položaj družine;

       veljavno odločbo o prejemanju denarne pomoči, ki jo izda Center za socialno delo;

       potrdilom o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini;

       pisno izjavo o dolgotrajnejših socialnih problemih ali drugih posebnostih v družini (veliko število otrok, samohranilstvo, sprememba števila družinskih članov, neizplačilo plač, nesreče…).

4. člen

Dohodkovni

razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo

(v % in evrih)

Višina subvencije (v % od prispevka učenca za bivanje v ŠN)
1

do 18%

do 185,43

100%
2

nad 18% do 24%

nad 185,43 do 309,05

75%
3

nad 24% do 30%

nad 309,05 do 370,86

50%
4

nad 30% do 42%

nad 370,86 do 432,67

25%

100% delež pomoči, če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 18% povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji;

75% delež pomoči, če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 24% povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji;

50% delež pomoči, če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 30% povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji;

25% delež pomoči, če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 42% povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

Delež pomoči se nanaša na ceno, ki je predvidena za posamezno dejavnost, za katero se UO sklada odloči, da se subvencionira iz sredstev sklada, vendar skupna vrednost pomoč družini v davčnem letu od istega darovalca ne sme presegati 84€ (Zakon o dohodnini).

5. člen

Člani UO lahko v posameznem primeru delež pomoči zvišajo ali znižajo ob pregledu priložene dokumentacije, če je na računu sklada dovolj sredstev in ob upoštevanju naslednjih dodatnih meril:

 • izjemne akutne socialne okoliščine (naravna nesreča, požar, smrt v družini…), ki vplivajo na finančno sposobnost družine;
 • nenadna brezposelnost staršev (prednost ima družina, kjer sta oba starša brezposelna);
 • enoroditeljska družina (prednost ima družina z več otroki);
 • več šoloobveznih otrok (prednost imajo družine z več otroki);
 • če gre za rejence iz rejniške družine;
 • socialne in druge dolgotrajne bolezni v družini;
 • če je družina trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialno varstvene pomoči.

Ne glede na merila iz 04. člena tega pravilnika lahko Upravni odbor zmanjša višino dodeljene pomoči ali pomoč v celoti zavrne, če je na računu sklada premalo sredstev.

6. člen

V primeru nezadostnih sredstev imajo prednost pri dodelitvi pomoči prosilci, ki bi jim po 26. členu pripadal 100% ali 75% delež pomoči.

Če je takih prosilcev znotraj enakega deleža pomoči več kot je sredstev na računu sklada, se pomoč najprej dodeli prosilcem z najnižjim mesečnim dohodkom na družinskega člana.

V primeru nezadostnih sredstev na računu sklada ima socialna pomoč prednost pred nadstandardom.

7. člen

UO odobri sredstva za nadstandardni program, kamor sodijo raziskovalni tabori, nagradni izleti, podpora delu različnih šolskih skupin in interesnih dejavnosti, podpora delu z nadarjenimi učenci…

Prošnja mora biti vložena pred izvedbo dejavnosti. UO potrebuje vsaj en teden, da se s pomočjo korespondenčne seje uskladi glede sklepa, ki ga bo sprejel.

V kolikor se na UO dobi prošnjo za dejavnost, ki je že bila izvedena, se prošnja zavrne oz. negativno odgovori.

UO sprejmejo odločitev z absolutno večino na podlagi pisne prošnje in utemeljitve vodje programa ter pod pogojem, da je na računu sklada dovolj sredstev.

Prednost imajo prošnje, ki zajamejo večje število učencev.

Najvišji odobreni znesek na vloženo prošnjo 200,00€.

Smernice so bile sprejete na sestanku Upravnega odbora dne, 08. 03. 2019.

Z dnem uveljavitve teh Smernic, prenehajo veljati Smernice za dodeljevanje nadstandarda in finančne pomoči socialno šibkim učencem, ki so veljale od 04. 10. 2018.

Dostopnost