Sedež: (05) 335 81 00, POŠ Ledine: (05) 333 29 83 o-ms.ng@guest.arnes.si

Naziv operacije

Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

www.medkulturnost.si

Kratek opis operacije

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

Trajanje operacije: 13.5.2016 do 30.9.2021

Konzorcij: ISA Institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Srednja šola Jesenice, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola Grm Novo mesto, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (http://www.eu-skladi.si/).

 

 

Izzivi medkulturnega sobivanja je projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in je financiran s sredstvi Evropskega socialnega sklada in MIZŠ, ter bo potekal od leta 2016 do leta 2021.
V konzorcij projekta je vključen ISA Institut Ljubljana ter 90 vzgojno-izobraževalnih zavodov,  med katerimi 15 konzorcijskih in 75 sodelujočih partnerjev. Glavni cilj projekta je izboljšanje strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev za vzgojo in izobraževanje za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Hkrati je ta projekt nadgradnja prejšnjega, iz leta 2013, »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«. 
Namen programa je prispevati k večji sporazumevalni zmožnosti otrok priseljencev, večjim možnostim za uspešno izobraževanje ter boljšo socialno vključenost, spodbujati prožne oblike učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Vzpostavitev mreže učiteljev in svetovalnih delavcev – multiplikatorjev in mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v projekt, naj bi dolgoročno zagotovila doseganje zastavljenih ciljev na področju jezikovnega in socialnega vključevanja otrok priseljencev od vrtca, preko osnovne šole do srednješolskega izobraževanja. V okviru projekta se želi prispevati tudi h krepitvi sodelovanja šole z družinami otrok priseljencev in družin otrok priseljencev z lokalnim okoljem. 
Ciljne skupine udeležencev projekta so otroci priseljenci, ki se na novo vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (prvo in drugo leto) ter njihove družine, hkrati pa vsi, ki posredno sodelujejo – učitelji, svetovalni delavci, sošolci in njihovi starši, predstavniki lokalnih skupnosti, splošna in strokovna javnost.
Vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki se bodo izvajale v sklopu projekta med leti 2016 in 2021 z otroki priseljenci segajo od uvajalnic, nadaljevalnih tečajev slovenščine, učenja slovenščine kot drugega jezika, učenja slovenskega jezika za starše otrok priseljencev, dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev, podpore pri učenju, delavnic za razvijanje prožnosti otrok, prostovoljstva, …

Špela Sušanj, učitelj multiplikator